Privacy verklaring

Bezig met laden...

Privacyverklaring 

Op deze pagina treft u de Privacyverklaring van Dutch Baby Shop aan. Dutch Baby Shop is de grootste online webwinkel van Nederland en België die ruim 300 verschillende soorten babymelk producten aanbiedt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten die Dutch Baby Shop u aanbiedt via haar website www.dutchbabyshop.com

Algemeen

Wanneer u deelneemt aan een actie, gebruikt maakt van onze digitale diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten die Dutch Baby Shop u aanbiedt, dan worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens in onze administratie vastgelegd en verwerkt. Dutch Baby Shop is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

Voorts vinden wij het erg belangrijk om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij leven daarom zorgvuldig de relevante wetgeving op dit gebied na, waaronder de Wbp, AVG en de Telecommunicatiewet (“Tw”), als ook de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association. Dit doen wij door samen met onze juridische partners na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data alsook op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming. 

Onze gegevens zijn:

Dutch Baby Shop (onderdeel van Dutch Expat Shop)

Keukenbeemd 3a

5741 TV Beek en Donk

Nederland

E-mail: customerservice@dutchbabyshop.com

 

U vindt ons via de volgende social media kanalen:

Facebook        www.facebook.com/dutchbabyshop/

Instagram        www.instagram.com

 

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om die dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden. 

De door u verstrekte gegevens kunnen door Dutch Baby Shop specifiek worden vastgelegd en verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een leveringsovereenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren. Dutch Baby Shop heeft in die gevallen uw naam, uw e-mailadres en een afleveradres nodig om de leveringsovereenkomst uit te kunnen voeren en u van het vervolg daarvan op de hoogte te kunnen houden;
 2. wanneer u bij Dutch Baby Shop een bestelling plaatst, dan bewaren wij uw gegevens – indien gewenst – op een Secure Server. U kunt vervolgens zelf een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, zodat u uw persoonlijke gegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te voeren;
 3. om te kunnen factureren, bijvoorbeeld wanneer u een betaalde dienst of product bij Dutch Baby Shop heeft afgenomen;
 4. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten die Dutch Baby Shop u te bieden heeft, ofwel contact op te nemen met alle andere gebruikers van die digitale diensten;
 5. om u op de hoogte te houden van de producten en diensten die Dutch Baby  Shop u te bieden heeft. Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, dan vragen wij u uw naam, adres en e-mailadres bij ons te registreren. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te kunnen voeren, de prijswinnaars bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten;
 6. om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere al dan niet elektronische boodschappen te sturen. Wanneer u deze diensten niet langer op prijs stelt, dan kunt u zich uitschrijven via de afmeldlink die aan iedere mail van Dutch Baby Shop is toegevoegd;
 7. om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
 8. om u gericht advertenties te tonen. Zo kan een advertentie van een product of dienst worden getoond waarvan Dutch Baby Shop - op basis van de door haar verwerkte gegevens - vermoedt dat u daar interesse in heeft;
 9. om het winkelen bij Dutch Baby Shop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat Dutch Baby Shop – mits u daar toestemming voor gegeven heeft - uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestellingen op. Hierdoor kan Dutch Baby Shop de webwinkel verder personaliseren en zich beter richten op uw persoonlijke wensen en behoeften;
 10. gegevens over het gebruik van deze website en de feedback die Dutch Baby  Shop van al haar klanten krijgt helpen ons om deze website verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 11. om te voldoen aan de op Dutch Baby Shop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte gegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat - wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten - de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met de gegevens afkomstig van andere producten en/of diensten die Dutch Baby Shop u te bieden heeft. 

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

a)          De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Dutch Baby Shop en haar klanten (artikel 6 sub b AVG) 

Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk zijn voor het afronden van uw online bestelling. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om de producten naar u te kunnen verzenden en de betaling(en) hiervoor te ontvangen. 

b)          De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Dutch Baby Shop (artikel 6 sub c AVG) 

Er zijn verschillende wetten waar Dutch Baby Shop als webwinkel aan zal moeten voldoen. Dit zijn o.a. de Wet koop op afstand, de Wet elektronische handel en het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Ook kunnen wij om deze reden gehouden zijn om uw gegevens aan derde partijen te verstrekken. 

c)          De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dutch Baby Shop (artikel 6 sub f AVG) 

Wij kunnen telefoongesprekken met onze klanten opnemen. De verwerking van deze telefoongesprekken is noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening op dit punt te verbeteren. 

d)          U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking (artikel 6 sub a AVG) 

Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Op grond van artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn wij verplicht om onze verkoopadministratie, waar ook uw persoonsgegevens in kunnen staan, 7 jaar te bewaren. 

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Dutch Baby Shop over u verwerkt en deze laten corrigeren, verwijderen of overdragen door een verzoek daartoe te sturen naar customerservice@dutchbabyshop.com 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit worden verstrekt aan partijen die niet tot Dutch Baby Shop behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen namelijk wel zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt, indien dit door Dutch Baby  Shop noodzakelijk geacht wordt voor de uitvoering van haar dienstverlening (uw gegevens worden dan bijvoorbeeld doorgegeven aan de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Dutch Baby Shop - op grond van de geldende wet- en regelgeving - verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek door de politie. Dutch Baby Shop zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als blijkt dat er een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verder verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren. Wij hebben met deze derde partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten. 

Telefoongesprekken

Het kan zijn dat uw telefoongesprek met Dutch Baby Shop wordt opgenomen. Deze gesprekken kunnen worden opgenomen om onze telefonische dienstverlening te verbeteren of om onze dienstverlening uit te voeren (indien u bijvoorbeeld telefonisch iets van Dutch Baby Shop koopt). Wij zullen u voorafgaand aan het telefoongesprek informeren of het desbetreffende gesprek zal worden opgenomen en voor welke doeleinden. 

Telefoongesprekken met onze klantenservice worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn bovendien niet toegankelijk voor onbevoegden. 

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Dutch Baby Shop over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar customerservice@dutchbabyshop.com

Externe dienstverleners en andere websites

Indien u via een digitale dienst van Dutch Baby Shop terecht komt op een website of op een applicatie van een derde, dan zijn de voorwaarden en de privacyregels van de betreffende partner dan wel van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de Privacyverklaring van deze partner dan wel derde te raadplegen. Voor digitale diensten van Dutch Baby Shop - waartoe u mogelijk toegang krijgt via social media diensten van derde partijen - geldt dat Dutch Baby Shop de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacyverklaring. 

Beveiliging persoonlijke gegevens

Dutch Baby Shop respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Dutch Baby Shop heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Alle gegevens worden daarom beveiligd opgeslagen in de administratie van Dutch Baby Shop. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Dutch Baby Shop, voor zover dit uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. 

Met onderstaande richtlijnen kunt u ons helpen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen: 

 1. Geef uw wachtwoord nooit aan derden;
 2. verspreid geen URL’s van pagina’s die u bekijkt wanneer u nog bent ingelogd in uw persoonlijk account op de website van Dutch Baby Shop. 

Dutch Baby Shop is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Dutch Baby Shop. 

Daarnaast behoudt Dutch Baby Shop het recht voor uw IP-adres te registreren. Uw IP-adres kan worden gebruikt om bezoekersprofielen te definiëren en het gebruik van de website te evalueren. Ook misbruik van onze website kan hierdoor worden achterhaald. Wij doen hiervan altijd aangifte bij de politie.

Inzage en correctie gegevens

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Dutch Baby Shop over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar customerservice@dutchbabyshop.com. Ter controle van uw identiteit kan Dutch Baby Shop u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN kan op meerdere plekken op uw identiteitsbewijs staan.

Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Dutch Baby Shop verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). 

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Baby Shop

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Baby Shop, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten via e-mail, telefoon, post of SMS. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar customerservice@dutchbabyshop.com. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan Dutch Baby Shop heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar customerservice@dutchbabyshop.com.  

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten als webwinkel aan u aan te kunnen bieden. 

Wijziging van deze Privacyverklaring

Dutch Baby Shop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze zelfde pagina worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. 

Indien u nog vragen heeft over de Privacyverklaring van Dutch Baby Shop, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice: customerservice@dutchbabyshop.com. Onze Klantenservice helpt u graag verder, indien u meer informatie wenst te hebben over uw persoonlijke gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen dan wel wilt verwijderen. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 februari 2021.