Algemene Voorwaarden

Bezig met laden...

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringsovereenkomsten, die worden aangegaan met Dutch Baby Shop.

Lees deze Algemene Voorwaarden eerst goed door alvorens u iets via de website van Dutch Baby Shop bestelt!

Artikel 1 Definities

 1. Dutchbabyshop.com is een website van Dutch Expat Shop, welke is gevestigd te Aarle-Rixtel.
 2. Dutch Expat Shop, alsmede ieder van haar dochtermaatschappijen, voor zover zij leveringsovereenkomsten sluiten onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot:

  Dutch Baby Shop (onderdeel van Dutch Expat Shop BV)
  Keukenbeemd 3a
  5741 TV Beek en Donk
  Nederland

  KvK: 58349286
  BTW identificatienummer: NL.1655.93.349.B.01
 3. Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dutch Baby Shop een leveringsovereenkomst aangaat.
 4. Leveringsovereenkomst: een overeenkomst tot het leveren van één of meerdere producten uit de webwinkel van Dutch Baby Shop.
 5. Product: een stoffelijke zaak die het voorwerp van een leveringsovereenkomst vormt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringsovereenkomsten tussen de Afnemer en Dutch Baby Shop, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door één van beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door het aangaan van een leveringsovereenkomst verklaart de Afnemer zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dutch Baby Shop. De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder op de website van Dutch Baby Shop toegankelijk. Een schriftelijk exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal op verzoek naar de Afnemer worden toegestuurd.
 3. Van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Dutch Baby Shop en de Afnemer worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden - waarvan niet expliciet afgeweken is - onverkort van kracht.
 4. Dutch Baby Shop heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Noodzakelijke en belangrijke wijzigingen zullen op de website van Dutch Baby Shop worden aangekondigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en alle toekomstige leveringsovereenkomsten, ook wanneer deze voorafgaand aan de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn afgesloten.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd blijken te zijn met bepalingen van dwingend recht, dan zal de bepaling in kwestie worden vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling.

Artikel 3 Aanbiedingen en leveringsovereenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum en is zodoende naar datum bepaalbaar. 
 2. Dutch Baby Shop is slechts aan aanbiedingen en leveringsovereenkomsten gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer - bij voorkeur schriftelijk - binnen dertig (30) dagen geschiedt.
 3. Dutch Baby Shop kan niet aan zijn aanbiedingen en leveringsovereenkomsten worden gehouden, indien de Afnemer - naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen - had behoren te begrijpen dat de aanbieding of leveringsovereenkomst, ofwel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Wanneer de aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het in de leveringsovereenkomst opgenomen aanbod, dan is Dutch Baby Shop daaraan niet gebonden. De leveringsovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dutch Baby Shop anders besloten heeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutch Baby Shop niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of leveringsovereenkomst begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Derden 

 1. Dutch Baby Shop kan bij de uitvoering van een leveringsovereenkomst gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren, dan wordt dit voor het aangaan van de leveringsovereenkomst uitdrukkelijk gemeld.
 2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van een leveringsovereenkomst ten behoeve van Dutch Baby Shop worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van de door Dutch Baby Shop ingeschakelde derden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn de Algemene Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen Dutch Baby Shop en de Afnemer en kunnen derden, die geen partij zijn bij de leveringsovereenkomst, hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 5 Bevestiging

 1. Nadat Dutch Baby Shop de bestelling ontvangen heeft, dan zal zij binnen twee (2) werkdagen de bestelling bevestigen, tenzij van Dutch Baby Shop in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de leveringsovereenkomst met de Afnemer zal nakomen.
 2. Zodra Dutch Baby Shop de betaling van de bestelling bevestigd heeft, dan wordt de bestelling binnen vijf (5) werkdagen door Dutch Baby Shop geaccepteerd en uitgevoerd. Dutch Baby Shop behoudt zich het recht voor om gedane betalingen niet te accepteren en zodoende - om wat voor reden dan ook - de bestelling niet te bevestigen. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn problemen met de productvoorraad, problemen bij ontvangst van een bestelling of problemen om een bestelling volledig te krijgen. Echter ook andere problemen kunnen redenen tot afwijzing van een bestelling zijn.
 3. De administratie van Dutch Baby Shop geldt - behoudens tegenbewijs - als bewijs van de door de Afnemer aan Dutch Baby Shop verstrekte opdrachten en gedane betalingen, evenals de door Dutch Baby Shop verrichte leveringen. Dutch Baby Shop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Afnemer dit eveneens.

Artikel 6 Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen op de website van Dutch Baby Shop zijn in euro’s of in andere buitenlandse valuta's, inclusief het Nederlandse BTW tarief en andere belastingen en heffingen, en exclusief verzendkosten, invoerrechten en overige specifieke landenheffingen, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen. Er vindt overigens geen BTW teruggave plaats.
 2. Op alle producten, die op de website van Dutch Baby Shop worden aangeboden, is het Nederlandse BTW tarief van toepassing, behalve naar de landen buiten de Europese Unie.
 3. Binnen de Europese Unie worden er geen douaneheffingen of belastingen over de bestelde producten geheven.
 4. Het totaalbedrag dat op de factuur van een bestelling vermeld staat is definitief en is inclusief de prijzen van de bestelde producten, het verwerken daarvan, verpakkingsmateriaal en de kosten voor verzending.
 5. Dutch Baby Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Wanneer de Afnemer hierdoor benadeeld wordt, dan wordt de Afnemer hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en heeft de Afnemer het recht om zijn of haar bestelling gedurende de drie (3) daarop volgende werkdagen te annuleren. Bovendien kan Dutch Baby Shop niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk)fouten in haar prijzen of voorwaarden.

Artikel 7 Levering

 1. Dutch Baby Shop zal, zodra de bestelling geaccepteerd is, de producten binnen vijf (5) werkdagen verpakken en overhandigen aan de door u gekozen postorganisaties DPD of DHL, die op hun beurt het pakket met daarin de bestelde producten zal leveren op het adres dat door de Afnemer op de website van Dutch Baby Shop is aangegeven. Alle leveringsvoorwaarden van DPD en DHL zijn op deze leveringsovereenkomst van toepassing, terwijl de verzendtijd pas in gaat op het moment dat het pakket aan DPD of DHL overhandigd wordt.
 2. Indien Dutch Baby Shop, in het kader van de uitvoering van een leveringsovereenkomst, gegevens van de Afnemer noodzakelijk acht, dan vangt de verzendtijd pas aan nadat de Afnemer deze noodzakelijke gegevens aan Dutch Baby Shop ter beschikking heeft gesteld.
 3. Dutch Baby Shop is niet aansprakelijk voor onjuistheden of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen van de Afnemer aan Dutch Baby Shop, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutch Baby Shop.
 4. De verzendtijd, zoals aangegeven op de website van Dutch Baby Shop, is slechts een indicatie, geen garantie. Pakketten kunnen namelijk onverwachte vertragingen oplopen bij bijvoorbeeld de postorganisaties DPD en DHL. Dutch Baby Shop heeft hier geen enkele controle over of enige invloed op en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Mogelijke vertragingen, die zijn veroorzaakt door de douane van het betreffende land, komen eveneens voor risico van de Afnemer.
 5. Dutch Baby Shop heeft geen controle over het handelen van buitenlandse postorganisaties, noch kan het invloed uitoefenen op buitenlandse verzendingen. Dutch Baby Shop kan wel DPD en DHL verzoeken een onderzoek te starten naar de status of het verblijf van een pakket. Dit onderzoek kan tot drie (3) maanden duren. Het is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek of Dutch Baby Shop overgaat tot het volledig terugbetalen van de bestelling.
 6. Voor verzendingen buiten de Europese Unie is de Afnemer zelf verantwoordelijk voor de eventuele invoerrechten in zijn of haar land. Dutch Baby Shop kan namelijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbeslagname van producten als gevolg van de wet- en regelgeving in het land van bestemming. De verantwoordelijkheid ligt bij de Afnemer om vooraf contact op te nemen met zijn of haar lokale belastingkantoor om te informeren welke wet- en regelgeving hierop van toepassing is. Dutch Baby Shop heeft daar namelijk geen enkele invloed op en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 7. Wanneer een pakket aan de grens geweigerd wordt en vervolgens retour wordt gestuurd, dan zal Dutch Baby Shop alleen de verkoopwaarde van de bestelde producten vergoeden nadat de producten daadwerkelijk in goede staat door Dutch Baby Shop retour ontvangen zijn. Dutch Baby Shop kan namelijk niet aansprakelijk worden gesteld indien een pakket - als gevolg van het falen door een postorganisatie - door de retourzending verloren gaat.
 8. Indien er tijdens de verzending een beschadiging aan de verpakking van het product ontstaan is waardoor bederf ontstaat, dan dient de Afnemer dit binnen 48 uur aan Dutch Baby Shop te melden. De Afnemer dient in dat geval de inhoud van de beschadigde producten niet in te nemen. Dutch Baby Shop kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen, indien bovengenoemd advies door de Afnemer wordt genegeerd.
 9. De Afnemer is verplicht de bestelde producten in ontvangst te nemen op het moment waarop hem of haar deze ter beschikking staan of aan hem of haar ter hand worden gesteld.
 10. Dutch Baby Shop kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het bederf of het over een bepaalde houdbaarheidsdatum heen zijn van producten, omdat de Afnemer niet in staat was deze op tijd af te halen of in ontvangst te nemen. Retourontvangst van bedorven producten door Dutchbabyshop.com komt voor rekening van de Afnemer, wanneer de Afnemer een foutief of incompleet adres opgegeven heeft.
 11. Indien de Afnemer weigert de producten in ontvangst te nemen of nalatig is om aanwijzingen of het correcte afleveradres te geven, dan zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de Afnemer. De eventuele kosten voor een nieuwe verzending of het opslaan van deze producten komen voor rekening van de Afnemer zelf.
 12. Alle pakketten zijn verzekerd. Indien een pakket zoekraakt, dan kan door Dutch Baby Shop een onderzoek worden gestart bij de betreffende postorganisaties DPD of DHL. Als uit dit onderzoek blijkt dat het pakket daadwerkelijk is zoekgeraakt, dan heeft de Afnemer het recht op terugbetaling van het volledige factuurbedrag. In geval van vertragingen bij DPD of DHL of bij de douane, dan heeft de Afnemer geen recht op terugbetaling.
 13. Dutch Baby Shop is te allen tijde gerechtigd om producten en landen uit te sluiten zonder opgaaf van reden.
 14. Alle kosten betreffende de aflevering van een pakket komen voor rekening van de Afnemer.
 15. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Afnemer zal Dutch Baby Shop een aparte factuur naar een door de Afnemer aangegeven adres sturen.

Artikel 8 Retouren

 1. Indien de Afnemer - om welke reden dan ook - een product niet wenst af te nemen, dan heeft de Afnemer het recht de leveringsovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen een termijn van twee (2) dagen te ontbinden. Dit dient in dat geval schriftelijk aan Dutch Baby Shop te worden medegedeeld.
 2. Ontbinding is slechts mogelijk indien het product in onbeschadigde staat verkeert dan wel niet gebruikt te zijn, in de originele verpakking. Ontbinding geschiedt alsdan door terugzending van het betreffende product binnen vijftien (15) dagen na de dag van ontvangst, waarbij alle gemaakte kosten voor het retourneren van het product voor rekening van de Afnemer komen.
 3. Het factuurbedrag zal - voor zover dit reeds door de Afnemer voldaan is - door Dutch Baby Shop binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de verklaring van ontbinding worden gerestitueerd, mits het product in goede orde is geretourneerd. Restitutie vindt plaats op dezelfde bankrekening die de Afnemer eerder voor de betaling van het product heeft gebruikt.
 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke en/of tijdsgebonden producten en diensten.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud (overdracht van risico’s)

 1. Het eigendom van een product gaat pas over wanneer de Afnemer al hetgeen uit hoofde van de leveringsovereenkomst, die hij of zij aan Dutch Baby Shop verschuldigd is, heeft voldaan.
 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde gaat het risico ter zake van een product reeds op het moment van aflevering over op de Afnemer.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van een product dat voorwerp van de leveringsovereenkomst is, gaat pas op de Afnemer over op het moment waarop dit aan de Afnemer zowel juridisch als feitelijk geleverd wordt en daarmee in de macht van de Afnemer wordt gebracht of van een door de Afnemer aan te wijzen derden.

Artikel 10 Garanties

 1. Dutch Baby Shop geeft geen garanties af. Echter, Dutch Baby Shop zal, mits de Afnemer op aannemelijke wijze kan onderbouwen (bijvoorbeeld aan de hand van fotomateriaal) dat het product niet aan de verwachtingen van de leveringsovereenkomst voldoet, al naargelang mogelijk en van toepassing, het factuurbedrag van het betreffende product restitueren (indien en voor zover reeds door de Afnemer betaald is).
 2. Dutch Baby Shop garandeert dat alle geleverde producten een niet verstreken uiterste verkoopdatum en een “ten minste houdbaar tot” datum hebben van ten minste twee (2) weken vanaf de dag van verzending, tenzij expliciet anders is vermeld (bijvoorbeeld tijdens speciale aanbiedingen). Dutch Baby Shop zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat de bestelde producten zo zorgvuldig mogelijk worden behandeld, zodat de producten voldoen aan de omschrijving zoals vermeld op de website van Dutch Baby Shop en het tijdstip dat de bestelling geplaatst werd. Wel kunnen de producten mogelijk uiterlijke afwijkingen vertonen van de op de website getoonde afbeeldingen.
 3. Bovengenoemde garantie geldt gedurende de gangbare houdbaarheidsperiode die van de producten verwacht mag worden of wanneer gemeld wordt “consumeren voor”, indien dit van toepassing is.
 4. Er zal geen garantie worden gegeven op producten waarvan duidelijk is dat het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik, of wanneer de Afnemer of derden wijzigingen aan de producten hebben toegebracht of getracht hebben deze toe te brengen zonder de kennis van Dutch Baby Shop of zonder een schriftelijke bevestiging hiervan, dan wel wanneer de producten gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zij niet zijn bestemd.
 5. Dutch Baby Shop is niet verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele terughaalacties van fabrikanten, maar zal er desalniettemin alles aan doen om dit soort informatie - voor zover dat mogelijk is - zo snel mogelijk per e-mail aan de Afnemer kenbaar maken.

Artikel 11 Ontvangst

 1. Zodra de bestelde producten geleverd zijn, of in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn, dan dient de Afnemer na te gaan of de levering juist geleverd is. De Afnemer dient na te gaan of zowel de kwaliteit alsook de kwantiteit van de geleverde producten in overeenstemming is met dat wat eerder in de leveringsovereenkomst was overeengekomen, of althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen behoren binnen twee (2) dagen nadat de producten geleverd zijn per e-mail (customerservice@dutchbabyshop.com) aan Dutch Baby Shop door gegeven te worden. Hierbij dient het nummer van de bestelling te worden vermeld.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient binnen vijf (5) dagen na ontvangst, doch uiterlijk binnen de garantietermijn (de voor het product gangbare houdbaarheidsperiode), aan Dutch Baby Shop gemeld te worden, met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Dutch Baby Shop gerechtigd om alle kosten voor vervanging - inclusief administratie- en verzendkosten – bij de Afnemer in rekening te brengen.
 4. Indien de Afnemer - ingevolge van bovengenoemd artikel - tijdig heeft gereclameerd, dan blijft de Afnemer verplicht tot afname en betaling van de bestelde producten. Wanneer de Afnemer de bestelde producten wenst te retourneren, dan dient de Afnemer daarover eerst contact op te nemen met Dutch Baby Shop. Deze kunnen uitsluitend en voor eigen rekening geretourneerd worden, indien Dutch Baby Shop hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 12 Klachten

 1. Indien de bestelde producten wegens breuk, beschadiging of verkeerde levering niet aan de verwachtingen van de Afnemer voldoen, dan dient de Afnemer Dutch Baby Shop hiervan binnen twee (2) dagen na ontvangst van de bestelde producten in kennis te stellen. Wanneer Dutch Baby Shop binnen de bovenvermelde termijn geen klacht van de Afnemer ontvangt, dan wordt elke levering overeenkomstig met de gedane bestelling geacht.

Artikel 13 Betaling

 1. Betalingen kunnen worden uitgevoerd via iDeal, Visa, Mastercard, PayPal, AliPay, Sofort Banking, Giro Pay, Mr Cash, American Expres of door middel van bankoverschrijvingen. Afhandeling en verzending van de bestelde producten vindt pas plaats nadat de Afnemer het volledige factuurbedrag betaald heeft.
 2. Wanneer de Afnemer kiest voor een betaling per bank, dan worden de door de Afnemer bestelde producten gedurende acht (8) dagen gereserveerd. Na ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag op de bankrekening van Dutch Baby Shop worden de bestelde producten zo spoedig mogelijk naar de Afnemer verzonden. De rechtsgeldigheid van de leveringsovereenkomst vervalt wanneer niet binnen de gestelde termijn betaald is.

Artikel 14 Copyrights

 1. Dutch Baby Shop behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Dutch Baby Shop is de eigenaar en licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden, applicaties, merken en andere intellectuele eigendommen, die deel uitmaken van deze website. Zo zijn het concept, structuur, lay-out en design exclusief eigendom van Dutch Baby Shop.
 3. Het is de Afnemer niet toegestaan om de naam, inhoud en/of lay-out van Dutch Baby Shop op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande toestemming van Dutch Baby Shop zelf.

Artikel 15 Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Dutch Baby Shop voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de leveringsovereenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de Afnemer aan Dutch Baby Shop informatiedragers, elektronische bestanden en/of software verstrekt, dan garandeert de Afnemer dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Wanneer door Dutch Baby Shop geleverde producten niet in de juiste staat verkeren, dan is de aansprakelijkheid van Dutch Baby Shop jegens de Afnemer beperkt tot hetgeen in deze leveringsvoorwaarden onder artikel 11 is vastgelegd.
 2. Indien een fabrikant van de geleverde producten aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Dutch Baby Shop beperkt tot het vervangen van deze producten ofwel het terugbetalen van het factuurbedrag.
 3. De Afnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar productkeuze en het opslaan ervan. Dutch Baby Shop is niet aansprakelijk wanneer ontstane schade te wijten is aan opzet, schuld of verwijtbaar handelen, dan wel het onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Afnemer.

Artikel 17 Overmacht

 1. Indien er aan de zijde van Dutch Baby Shop sprake is van overmacht, dan heeft Dutch Baby Shop het recht om de uitvoering van de leveringsovereenkomst op te schorten zolang de situatie zal voortduren, dan wel - naar keuze van Dutch Baby Shop - de leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan hetgeen in de wet en in de jurisprudentie wordt begrepen. Dus alle van buiten komende oorzaken - voorzien of niet voorzien - zoals het tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Dutch Baby Shop, stakingen, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, douane afhandelingen, (concrete dreigingen tot) terroristische aanslagen of oorlogen, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop Dutch Baby  Shop geen beslissende controle kan uitoefenen, doch waardoor Dutch Baby Shop niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Noch Dutch Baby Shop noch de Afnemer zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van de bovengenoemde omstandigheden, die niet te wijten zijn aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 3. Dutch Baby Shop heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, wanneer de omstandigheden - zoals hierboven omschreven - intreden nadat Dutch Baby Shop haar verplichtingen na had moeten komen.
 4. In geval van overmacht is Dutch Baby Shop niet gehouden tot het vergoeden van enigerlei kosten of schade aan de Afnemer.

Artikel 18 Privacy

 1. Tijdens het sluiten en de uitvoering van een leveringsovereenkomst verzamelt Dutch Baby Shop persoonsgegevens van de Afnemer. Deze gegevens worden opgenomen in haar eigen klantenbestand. Al het gebruik van de door de Afnemer verstrekte gegevens geschieden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de privacyverklaring van Dutch Baby Shop staat gedetailleerd vastgelegd hoe Dutch Baby Shop met de gegevens van de Afnemer omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.
 2. De gegevens van een Afnemer worden zonder diens uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst noodzakelijk geacht wordt.

Artikel 19 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Dutch Baby Shop is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dutch Baby Shop het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert te allen tijde boven vertalingen hiervan.